• clubhuisinterieura.jpg
  • gala.jpg
  • indoorhal.jpg
  • januari_2022.jpg
  • nietroken.png
  • nieuwclubhuisopen.jpg
  • toernooi76.jpg
  • toernooifotoslider.jpg
  • uitnodiging met TOBvignet1.jpg
  • veiligsportklimaat1.jpg
  • viewtobtennis.jpg

Visie jeugdbeleid

Visie jeugdbeleid TOB tennis

Sinds 2010 hebben we weer jeugdleden en zijn we van 5 leden gegroeid naar 34 per 1-1-2013 en we groeien nog steeds. In juli 2012 is een jeugdcommissie opgericht die een Jeugdbeleidsplan heeft ontwikkeld dat inmiddels is goedgekeurd door het Tennisbestuur.

Visie: Het beoefenen van de tennissport voor jeugdleden dat past bij hun niveau waar vooral plezier voorop staat, waarbij zij positief gestimuleerd worden, zij binding met de vereniging voelen en zij uiteindelijk graag doorstromen naar de senioren afdeling.

Tennisspel: Wij bieden een zeer concurrerend jeugdlidmaatschap t.o.v. omliggende tennis-verenigingen plus gratis zaterdagochtendlessen verzorgd door vrijwilligers en tennisles tegen sterk gereduceerde tarieven.

Binding: Door gratis zaterdagochtendlessen is er direct persoonlijk contact met het jeugdlid en de ouders waarbij alle noodzakelijke informatie wordt uitgewisseld (o.a. mail en website). Verder organiseren wij diverse tennisactiviteiten op de zaterdagen en vanaf 2013 gaan wij ook op andere dagen activiteiten organiseren liefst voorafgaand aan senioren activiteiten.

Werving: Via de wervingscommissie zal de aandacht met name gericht zijn op jeugd in de leeftijd van de basisschool. De jeugd op middelbare school niveau denken wij te ontwikkelen uit het huidige jeugdleden bestand en door mond op mond reclame van deze leeftijdscategorie.  

Inleiding: Sinds januari 2013 voert de jeugdcommissie van TOB haar activiteiten uit op basis van het – door het bestuur goedgekeurde – Jeugdbeleidsplan 2013 - 2015. Na evaluatie van dit plan eind 2012, is het Jeugdbeleidsplan 2013-2015 tot stand gekomen  

Visie: Uitgangspunt voor het opstellen van het beleidsplan is dat tennisvereniging TOB aan kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar de mogelijkheid moet kunnen bieden om het tennisspel aan te leren en te beoefenen op het niveau dat zo goed mogelijk bij hen past. Hierbij staat het plezier in sport in het algemeen en in het tennisspel in het bijzonder, centraal. Tennisvereniging TOB is een vereniging waarbij jeugdleden zich thuis voelen, waar ze positief in hun sportiviteit gestimuleerd worden; een vereniging waarmee ze binding voelen en waarin ze uiteindelijk willen doorstromen naar de seniorenafdeling.   Het tennisspel aanleren en beoefenen Ten aanzien van het aspect tennisspel aanleren en beoefenen is het van belang eerst onderscheid te maken tussen de verschillende aandachtsgroepen die we als tennisvereniging hebben. In principe zijn deze te koppelen aan drie leeftijdscategorieën.  

A. 5 tot ongeveer 7 jaar (eerste helft van de basisschool): Dit zijn de kinderen die over het algemeen voor het eerst aan een sport komen snuffelen. Voor deze kinderen dient kennismaking met de tennissport en TOB laagdrempelig van aard te zijn. Dit wil zeggen dat het belang ligt in het ontdekken van de tennissport, de speelsheid in het aangebodene dient groot te zijn en de leskosten en eerste investering voor de ouders laag. Bij TOB wordt hieraan invulling gegeven door o.a. lage en concurrerende contributie, gratis zaterdagmorgen lessen en tennislessen door een professionele trainer tegen gereduceerd tarief per les. De jeugdcommissie is overtuigd van het belang van de gratis zaterdag training en beoogt daarom deze lessen in de huidige vorm voort te zetten.  

B. Ongeveer 7 tot en met 12 jaar (tweede helft van de basisschool): Kinderen die op latere leeftijd van TOB lid worden, kunnen deelnemen aan de tennislessen die door een professionele trainer gegeven worden en kunnen ook gebruik maken van de zaterdagmorgen training. Kinderen worden geplaatst in de lesgroep die zoveel mogelijk bij hun (potentiële) niveau past. Dit is de fase waarin langzamerhand meer nadruk komt te liggen op de techniek van het tennissen, de spelregels en het oefenen van diverse spelsituaties. Gevarieerde lessen met speelse elementen en het ervaren dat er stukje bij beetje vooruitgang in zit, moeten voldoende stimulans worden of zijn om de kinderen gemotiveerd te houden.  

C. Ongeveer 12 tot en met 17 jaar (middelbare school): De overgang van basis- naar middelbare school heeft een niet te onderschatten impact: meer lesuren, meer reistijd, meer huiswerk, en dat in een geheel nieuwe omgeving met nieuwe klasgenoten en een groot potentieel aan nieuwe tijdsbestedingen. Voor veel brugpiepers is het dan ook onvermijdelijk (en begrijpelijk) dat ze één van hun hobby’s opgeven, of inruilen voor een nieuwe. Het mag duidelijk zijn, dat TOB bij jeugdleden uit de bij punt B genoemde eerste categorie het risico loopt van ledenverlies. Voor hen moet tennissen bij TOB een soort toegankelijke uitlaatklep zijn c.q. worden, d.w.z. een sportieve maar toch ontspannen afwisseling van school en huiswerk, een sportief ontmoetingspunt met vrienden.Zowel bij vaststelling van lestijden als de planning van georganiseerde activiteiten moet rekening gehouden worden met schooltijden. Vaste tijden en continuïteit van de activiteiten zijn van groot belang. Deelname aan activiteiten zal eveneens bij deze groep jeugdleden door jeugdcommissie en trainer steeds gestimuleerd moeten blijven worden.  

Binding voelen met de club: Het kweken en vergroten van de betrokkenheid bij de vereniging kent diverse facetten, deze worden hierna – in willekeurige volgorde - behandeld.   Welkom Het creëren van verbondenheid begint al bij de binnenkomst van nieuwe jeugdleden. De administratieve afhandeling, plaatsing in lesgroepen e.d. is goed uitgewerkt en verloopt doorgaans zonder problemen. Het daadwerkelijk leren kennen van de vereniging heeft de jeugdcommissie proberen te verbeteren door nieuwe jeugdleden (en hun ouder(s)) bij een van hun eerste tennislessen persoonlijk te ontvangen. Verstrekking van informatie aan nieuwe jeugdleden, informatievoorziening via email en het zoveel mogelijk actueel houden van de informatie op de website moeten hier eveneens een bijdrage aan leveren.  

Continuïteit: Behalve dat de tennislessen en aangeboden activiteiten zoveel mogelijk dienen aan te sluiten op de wensen en het niveau van de betrokken jeugdleden, moeten de jeugdleden er ook van op aan kunnen dat de continuïteit van de lessen en wekelijkse activiteiten gewaarborgd zijn. Vaste activiteiten op vaste momenten stimuleren deelname en daarmee ook betrokkenheid bij de vereniging.  

Ouders: Betrokkenheid van de jeugd vindt mede zijn oorsprong in de betrokkenheid die ouders ervaren met de vereniging. Dit geldt zeker voor de jongere jeugdleden, die voor vervoer c.q. de begeleiding van en naar de tennisbaan afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van hun ouder/verzorger. Het organiseren van activiteiten waar ook ouders aan kunnen deelnemen, kan hierbij een hulpmiddel zijn en de jeugdcommissie zal zich ook verder beraden op andere manieren om meer ouders bij de vereniging te betrekken.  

Werving nieuwe leden: De hiervoor besproken aandachtsgebieden en voorgestelde maatregelen betreffen het behoud van de huidige jeugdleden. Daarnaast is ook blijvende aandacht voor actieve werving van nieuwe jeugdleden een noodzaak. De leden-wervingscommissie van TOB zal daar zeker aan toe bij dragen. Tot slot acht de jeugdcommissie het nog steeds van belang dat TOB in het algemeen meer aandacht besteedt aan haar naamsbekendheid. Het structureel aandacht geven aan de activiteiten van TOB-jeugd in (week)kranten zal door de jeugdcommissie verder worden opgepakt.

Locatie

Contact

TOB Tennis

Meteorenweg 274

1035 RN Amsterdam

Clubhuis: 020-6333474 

Secretaris-TOB Tennis:

Mail: tobtennis@hotmail.com

Ledenadministratie TOB Tennis:

Mail: tobleden@outlook.com

Social media