• clubhuisinterieura.jpg
  • gala.jpg
  • indoorhal.jpg
  • januari_2022.jpg
  • nietroken.png
  • nieuwclubhuisopen.jpg
  • toernooi76.jpg
  • toernooifotoslider.jpg
  • veiligsportklimaat1.jpg
  • viewtobtennis.jpg

Veilig Sportklimaat

sportklimaat

Hallo TOB-tenniss(t)er en ouder/verzorger TOB Tennisjeugd e.o.,

Hierbij een artikel geheel gewijd aan:
Naar een Veiliger SportKlimaat
(VSK) is opgezet vanuit NOC*NSF.
(Waar TOB Tennis wordt vermeld, wordt bedoeld R.K.S.V. TOB, afdeling tennis)

Via deze wijze informeren wij jou o.a. over: (grensoverschrijdend) gedrag, vertrouwenscontactpersoon, gedragsregels seksuele intimidatie, verklaring omtrent het gedrag e.o. bij TOB Tennis. Het is een flinke hoeveelheid tekst en regels, maar lees het even door, wanneer je er even tijd voor hebt. Het is erg belangrijk voor het sportieve reilen en zeilen bij TOB TENNIS.

Amsterdam stelt harde eisen voor een veilig sportklimaat

In Amsterdam moeten sportaanbieders met ingang van 1 januari 2022 voldoen aan drie nieuwe eisen voor veilig sporten. Onder andere het bestuur en tennisleraren, zoals o.a. Nikky Olgers en Jeroen Hoevenberg of voorzitter jeugdbestuur Bart Noordhoek, die met kinderen onder de achttien jaar of met kwetsbare groepen werken, moeten een gedragscode van sportkoepel NOC*NSF ondertekenen. Daarnaast moeten zij ook in bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Tevens moet elke sportaanbieder over een vertrouwenscontactpersoon beschikken.

TOB Tennis voldoet aan al deze wensen en in dit artikel vind je alle informatie hier over.
Het belangrijkste is natuurlijk dat onze jeugdleden, maar ook alle overige leden, gewaarborgd zijn van een veilige sportomgeving!

Kijk hier voor de gedragscode voor trainers en coaches!
Kijk hier voor de gedragscode voor bestuurders!
Kijk hier naar het volledige artikel van van 1 april 2021

stop

TOB Tennis tolereert geen grensoverschrijdend gedrag!

Sport levert prachtige momenten op en sporten is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag.

TOB Tennis, sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport, daarom gaan ze samen ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. De zorg voor een veilige omgeving is daarbij essentieel. Elke zaak van grensoverschrijdend gedrag is er een teveel!

Wat doet TOB Tennis hier aan?
A: We verlangen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) van elke vrijwilliger die met junioren te maken heeft, zoals de Jeugdcommissie en de trainers:

Jeugdvoorzitter TOB Tennis Bart Noordhoek

Tennislerares TOB Tennis Nikky Olgers

Tennisleraar TOB Tennis: Gijs Schavemaketr

Tennisleraar TOB Tennis Jeroen Hoevenberg


B: Bij nieuwe vrijwilligers en trainers worden de referenties gecheckt.
C: Elke vrijwilliger is lid van de Bond en valt zodoende onder het tuchtrecht dat de KNLTB overgenomen heeft van de NOC*NSF.
D: Iedereen zal bekend worden gemaakt met de gedragsregels bij TOB Tennis, die ondertekend zijn door de trainers en het bestuur.
E: We hebben één vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld en zij is benaderbaar voor alle junioren en senioren binnen de vereniging:

Vertrouwenscontactpersoon TOB Tennis: Jitka Znamenackova

Jitka heeft zich bereid verklaard om de rol van vertrouwenscontactpersoon bij TOB Tennis op zich te nemen.
Hier vind je een volledige beschrijving van een VCP.
- Zit je met iets wat je niet helemaal vertrouwd of heb je iets zelf meegemaakt bij TOB Tennis wat onder grensoverschrijdend gedrag valt, wacht dan niet en spreek Jitka gerust aan via: (het emailadres van de VCP is op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!)

- Alles wordt in vertrouwen behandeld.
- Tevens dient ieder zich te houden aan de gedragsregels hier onderaan.
- Bij het niet houden aan deze regels volgt schorsing (maximaal 4 weken) of verwijdering van de vereniging (via ALV) volgens onze statuten.

- Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we omgangsvormen die:
- door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren en/of
- als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten
én
- plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.
In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige, of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen seksueel misbruik, discriminatie, pesten, mishandeling.

Wanneer we het hebben over grensoverschrijdend gedrag is de ervaring van de sporter leidend. Dit wil zeggen dat wanneer een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren deze uiting serieus genomen wordt. Globaal gezien onderscheiden we de volgende gedragingen als grensoverschrijdend gedrag:

1. Seksuele Intimidatie
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 250 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten.

2. Pesten
Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen, waarbij de andere persoon zich niet kan verdedigen tegen dit gedrag. Relatief nieuwe manier van pesten is het digitaal pesten.

3. Bedreigen
Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere persoon er bang van wordt en het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. In tegenstelling tot pesten is bedreiging wél strafbaar.

4. Discriminatie
Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Er zijn 11 gronden van discriminatie: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort contract, arbeidsduur.

5. Mishandeling
Mishandeling is het buiten de spel- en/of wedstrijdsituatie gebruiken van niet functioneel fysiek of psychisch geweld (zoals mishandeling, slaan van, trappen van, het geven van een kniestoot, het toedienen van een kopstoot, het geven van een elleboogstoot, etc.) dan wel het zeer ernstig bedreigen met concreet fysiek en psychisch gewelddadig handelen.

GEDRAGSREGELS SEKSUELE INTIMIDATIE:
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF:

1: De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
2: De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
3: De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
4: Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5: De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6: De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
7: De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
8: De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
9: Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
10: De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
11: De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. bron: NOC*NSF

Als tennisvereniging hebben we bepaalde normen, waarden en gedragsregels waarvan wij verwachten dat leden ze herkennen en naleven. Samen met de KNLTB houden we de volgende gedragsregels aan:
• Iedereen is welkom in de tennissport ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of seksuele geaardheid
• Toon respect voor de tegenstander, andere leden en bezoekers, op en buiten het tennispark
• Schud de hand (corona:() van je tegenstander(s) voor en na de wedstrijd
• Plezier staat voorop, haal het beste uit jezelf
• Speel volgens de regels en zeg eerlijk als een bal in of uit is
• Tellen doe je hardop, heb je geen toeschouwers voor nodig
• Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden
• Jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander aan zijn of haar kant: vertrouw elkaar
• Een compliment voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal
• Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag
• Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien
• Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en naast de tennisbaan, beheers je
• De wedstrijd eindigt gezellig in de kantine
• Laat de tennisbaan, club accommodatie en kleedruimtes netjes achter, kost weinig moeite
• In de kleedruimte worden geen foto’s van elkaar gemaakt; daarom geen telefoons in de kleedruimte.
• Er worden geen foto’s op sociaal media geplaatst zonder toestemming van betrokkenen.

Bij het niet naleven van deze regels moeten in beginsel betrokkenen zelf elkaar hierop aanspreken. Bij een conflict kan het bestuur of de door het bestuur aangewezen persoon een bemiddelende rol spelen. Het schorsen van een lid is de uiterste sanctie die het bestuur kan opleggen.

Sporten moet veilig zijn voor iedereen!
Bestuur RKSV TOB Tennis

Sportpark “de Melkweg”
Meteorenweg 274
1035 RN Amsterdam
Telefoon clubhuis: 020-6333474
Secretaris TOB Tennis: Christa van Dijk
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.tobtennis.nl

(Alle links naar emailadressen en overige links kunnen worden opgevraagd via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Locatie

Contact

TOB Tennis

Meteorenweg 274

1035 RN Amsterdam

Clubhuis: 020-6333474 

Secretaris-TOB Tennis:

Mail: tobtennis@hotmail.com

Ledenadministratie TOB Tennis:

Mail: tobleden@outlook.com