• clubhuisinterieura.jpg
  • gala.jpg
  • indoorhal.jpg
  • januari_2022.jpg
  • nietroken.png
  • nieuwclubhuisopen.jpg
  • toernooi76.jpg
  • toernooifotoslider.jpg
  • veiligsportklimaat1.jpg
  • viewtobtennis.jpg

Clubhuis reglement R.K.S.V. TOB

(Het reglement is gebaseerd op het model bestuursreglement ‘alcohol in sport-clubhuis’ opgesteld door NOC*NSF)

In overweging nemende dat: 

-       sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

-        in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging aangesloten bij een erkende sportbond, met een clubhuis in eigen beheer;

-        het clubhuis met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;

-        een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in het clubhuis waarborgen;

-        in een bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

-        het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie de Belastingdienst kunnen overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca-activiteiten in een vereniging;

heeft het Bestuur van R.K Sportvereniging T.O.B. (hierna genoemd: het Bestuur) het volgende bestuursreglement voor het clubhuis in haar clubgebouw “TOBSPIN” gelegen aan de Meteorenweg 274, Sportpark Melkweg, 1035 RN Amsterdam, vastgesteld en laten bekrachtigen door de Algemene Ledenvergadering.

PARAGRAAF 1          ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:  BEGRIPSBEPALINGEN

a) Alcoholhoudende dranken 
Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol;
Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

b) Sociale Hygiëne
Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In het clubhuis gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en -misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in het clubhuis kan bevorderen.

Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.

Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

c) Leidinggevenden
Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in het clubhuis.

d) Barvrijwilliger
Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in het clubhuis uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 2:  WETTELIJKE BEPALINGEN

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd.

1.      Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

2.       Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

3.       Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in het clubhuis worden opgehangen.

4.       De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

5.       Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

6.       Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertrekken aan dronken personen.

7.       Het is verboden personen toe te laten in het clubhuis die kennelijk dronken zijn of onder invloed zijn van verdovende of andere psychotrope stoffen. 

Artikel 3:  VASTSTELLEN EN WIJZIGEN

1.     Het Bestuur legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.

2.     Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.

3.     Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

4.    Indien een bestuursreglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen inzake paracommercie met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.

 PARAGRAAF 2           SOCIAAL HYGIËNISCHE BEPALINGEN

Artikel 4:  AANWEZIGHEID

Op de momenten dat in het clubhuis alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

Artikel 5:  HUIS- EN GEDRAGSREGELS

1.      Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis of elders op het sportpark.

2.       Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in het gebouw of op het terras.

3.       Er wordt geen alcohol geschonken aan:

- Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;

- Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

4.      Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

5.       Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, zijn in het clubhuis niet toegestaan.

6.       Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

7.       Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het clubhuis verwijderd.

Artikel 6:  OPENINGSTIJDEN EN SCHENKTIJDEN

1.      De openingstijden van het clubhuis zijn conform de drank- en horecavergunning:

- op zondag- t/m donderdag vanaf 07.00 tot 01.00 uur

- op vrijdag en zaterdag vanaf 07.00 uur tot 03.00 uur

 - op bijzondere en/of besloten avonden kan hiervan worden afgeweken.

2.      Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken:

- op ma- t/m donderdag vanaf 08.30 tot 23.00 uur
- op vrijdag en zaterdag vanaf 08.30 uur tot 01.00 uur
- op zondag vanaf 09.30 uur tot 01.00 uur

- op bijzondere en/of besloten bijeenkomsten kan hiervan worden afgeweken.

 3.      Als tijdens de schenktijden van het clubhuis 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.

Artikel 7 :  KWALIFICATIENORMEN EN INSTRUCTIE VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK VOOR BARVRIJWILLIGERS

1.      Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

a.      zijn tenminste 18 jaar oud;

b.      hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd;

c.      staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en

d.      zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

2.      Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een ter zake deskundige en bestaat minimaal uit een voorlichting van 2 uur.

Artikel 8:  VOORLICHTING

1.      Schenktijden, leeftijdsgrenzen (Artikel 2 lid1, 2 en 3), huis- en gedragsregels en paracommercie bepalingen worden goed zichtbaar in het clubhuis opgehangen.

2.       Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik.

3.       Het Bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

Artikel 9:  ROOKREGELS

1.      Er wordt niet gerookt in enige ruimte in het clubhuis. Roken is alleen toegestaan op het terras.

2.      Het gebruik van andere rookwaren dan tabak, met name genoemd rookwaren aangevuld met softdrugs is   op het gehele terrein van v.v. “De R.K S.V. T.O.B.” uitdrukkelijk verboden.

3.      Er worden geen tabaksproducten verkocht.

Artikel 10: HANDHAVING, KLACHTENPROCEDURE EN SANCTIES

1.      Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het Bestuur en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de clubhuis. Zij zijn derhalve beide verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.

2.      Gegronde klachten over de toepassing van de Artikelen 1 tot en met 9 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het Bestuur.

3.       Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het Bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het Bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het Bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.

4.       Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren. 

PARAGRAAF 3           PARACOMMERCIE BEPALINGEN

Artikel 11: TOEGELATEN HORECA- ACTIVITEITEN

1.      R.K S.V. T.O.B.  zal slechts horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. R.K S.V. T.O.B.  zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privésfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden, behoudens besloten bijeenkomsten waartoe een lid of vrijwilliger als een vorm van beloning voor zijn/haar verenigingswerk de beschikking krijgt over het clubhuis. Het bestuur zal hierop toezien.

2.       De horeca-activiteiten worden door R.K S.V. T.O.B.  slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.

3.       Het uitoefenen van horeca-activiteiten door R.K S.V. T.O.B.  jegens niet-leden van R.K S.V. T.O.B. geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens, en één uur ná:

- wedstrijden en trainingen;

- overige activiteiten van R.K S.V. T.O.B. binnen het kader van de doelstelling, te weten: het doen beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die (in het kader van de sport) de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen.

4.      Bij activiteiten, waarbij door de gemeente en/of Spurd het sportcomplex beschikbaar wordt gesteld aan derden, kan het clubhuis dienst doen als vergelijkbaar in de situatie waarin de accommodatie ten dienste staat van de eigen vereniging. Bij (enkele van) dergelijke activiteiten kan de aanvangs- en/of sluitingstijd in onderling overleg individueel worden vastgesteld.

5.       Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal het clubhuis en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door R.K S.V. T.O.B. aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.

6.      Geen reclame mag worden gemaakt door R.K S.V. T.O.B. voor niet binnen de doelstelling vallende, respectievelijk andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit Artikel 11. 

Artikel 12: HANDHAVING, KLACHTENPROCEDURE EN SANCTIES

1.      Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het Bestuur en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de clubhuis. Zij zijn derhalve beide verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement, inclusief de paracommercie bepalingen.

2.      Gegronde klachten over de toepassing van het gestelde in Artikel 11 dienen door rechtstreeks belanghebbenden onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur en de KNVB. Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de plaatselijke reguliere horecaondernemers. Een klacht kan dan door hen zelf, dan wel door Koninklijke Horeca Nederland of via haar plaatselijke of regionale afdeling ingediend worden.

3.      De KNVB verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht maatregelen om herhaling te voorkomen. Het brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener van de klacht en van het Bestuur van  R.K S.V. T.O.B..

4.      Blijft het Bestuur in het kader van het hiervoor in punt 3 gestelde in gebreke, respectievelijk is er sprake van een nieuwe klacht inzake een nieuw feit, dan treft de KNVB zo nodig tuchtrechtelijke maatregelen jegens R.K S.V. T.O.B.  binnen twee maanden na ontvangst van de laatste klacht, en brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener(s) van de klacht(en) en van NOC*NSF.

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van R.K Sportvereniging T.O.B.

Locatie

Contact

TOB Tennis

Meteorenweg 274

1035 RN Amsterdam

Clubhuis: 020-6333474 

Secretaris-TOB Tennis:

Mail: tobtennis@hotmail.com

Ledenadministratie TOB Tennis:

Mail: tobleden@outlook.com

Social media