• clubhuisinterieura.jpg
  • gala.jpg
  • indoorhal.jpg
  • januari_2022.jpg
  • nietroken.png
  • nieuwclubhuisopen.jpg
  • toernooi76.jpg
  • toernooifotoslider.jpg
  • veiligsportklimaat1.jpg
  • viewtobtennis.jpg

AVG

·       Privacy Statement R.K.S.V. Trouw Ons Beginsel (T.O.B.)  / Privacyverklaring 

·       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van omni-vereniging R.K.S.V. T.O.B.   

·       De omni-vereniging R.K.S.V. TROUW ONS BEGINSEL (T.O.B.)  verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  

·     De omni-vereniging R.K.S.V. T.O.B. is de overkoepeling van 3 afdelingen en een Indoorhal. Het betreft R.K.S.V. T.O.B. afdelingen Voetbal en Biljarten aan sportpark Oostzanerwerf 2 aan de Oostzanerdijk te Amsterdam. R.K.S.V. T.O.B. afdeling Tennis en de Indoorhal liggen aan Sportpark Melkweg, Meteorenweg 274 te Amsterdam  

·       Deze afdelingen bestaan al vele jaren. In verband met het proces om te komen tot een vernieuwde organisatiestructuur vormen gekozen bestuurders van de afdelingen het bestuur van de omni-vereniging. 

·       Voor het leesgemak worden hieronder de afdelingen indien nodig benoemd met TOB-VOETBAL, TOB-BILJARTEN, TOB-TENNIS OF Indoorhal.  

·       Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die bij R.K.S.V. T.O.B. worden verwerkt 

·       Voor- en achternaam 

·       Geslacht 

·       Geboortedatum 

·       Geboorteplaats 

·       Adresgegevens 

·       Telefoonnummer (vast en/of mobiel) 

·       E-mailadres 

·       Pasfoto (noodzakelijk voor spelerspas (KNVB en KNLTB) 

·       (Bank)rekeningnummer 

·       IP-adres 

·       Internetbrowser en apparaat type 

·       Heeft u vragen over de algemene voorwaarden of diensten. Neem dan contact met ons op via de websites: www.tobtennis en/of www.tobvoetbal.nl 

·       1. Uw privacy

·     De afdelingen TOB-TENNIS, TOB -VOETBAL, TOB-BILJARTEN en voor het gebruik van de Indoorhal hebben persoonsgegevens nodig om een lidmaatschapsovereenkomst met haar leden aan te gaan. De omni-vereniging R.K.S.V. T.O.B. vindt het echter heel belangrijk dat op een juiste manier met deze persoonsgegevens wordt omgegaan en vindt de bescherming van de persoonsgegevens van essentieel belang voor haar activiteiten. In dit privacy statement geven wij informatie over de wijze waarop R.K.S.V. T.O.B. persoonsgegevens van leden en / of bezoekers verwerkt. 

·       2. Privacy Statement 

·       R.K.S.V. T.O.B.  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De afdelingen TOB-TENNIS, TOB -VOETBAL, TOB-BILJARTEN en Indoorhal houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

·       ·         uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.  

·       ·         verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

·       ·         vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

·       ·         passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

·       ·         geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

·       ·         op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren. 

·        3. Waarvoor en hoe en verwerken wij uw persoonsgegevens 

·       Er zijn verschillende doeleinden waarvoor R.K.S.V. T.O.B. persoonsgegevens van haar leden en / of bezoekers verzamelt en verwerkt;

·       ·         Om u aan te melden als lid van de vereniging en bij de sportbonden (KNLTB. KNVB); 

·       ·         Om u te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden; 

·       ·         Om periodiek de verschuldigde lidmaatschapsgelden (contributie) te kunnen incasseren; 

·       ·         Voor interne analyses over de opbouw van ons ledenbestand en de woonplaats van onze leden.

·       ·         Om u op de hoogte te brengen van activiteiten en andere actuele zaken, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld via sociale media.  

·       Als u lid wordt van een van de afdelingen TOB-TENNIS, TOB -VOETBAL, TOB-BILJARTEN en alsmede voor het gebruik van de Indoorhal verzamelt de ledenadministratie van de afdeling uw persoonsgegevens. Zij hebben alleen inzage in de persoonsgegevens van de desbetreffende afdeling.  

·       Vervolgens gaan uw persoonsgegevens naar de centrale ledenadministratie voor het verzorgen van de contributiefacturen en facturen Indoorhal. Alleen de centrale ledenadministrateur en de voorzitters van de afdelingen hebben inzage in het centrale ledenbestand. 

·       4. Verstrekking aan derden 

·       R.K.S.V. T.O.B. zal nimmer persoonsgegevens verstrekken voor commerciële doeleinden. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo verstrekken wij de persoonsgegevens aan de KNLTB en KNVB voor het lidmaatschap van de desbetreffende bond en de mogelijkheid om deel te nemen aan officiële toernooien en competities.  

·       Na het doorlopen van een zorgvuldige inningsprocedure is het bij niet voldoen van de contributieverplichtingen mogelijk voor R.K.S.V. T.O.B. de vordering met beperkte persoonsgegevens –naam-adres-woonplaats -over te dragen aan een incassobureau. 

·       Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

·       5. Minderjarigen 

·       Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

·       Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via www.tobtennis.nl en/of www.tobvoetbal.nl om de situaties op te lossen. 

·       Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto's op de websites staan gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar www.tobtennis.nl en/of www.tobvoetbal.nl 

·       6. E-mail 

·       ·       Communicatie met onze leden geschiedt vooral via e-mail en de R.K.S.V. T.O.B. en TOB tennis nieuwsbrief. Bij uw aanmelding voor het lidmaatschap dient u daarom een geldig e-mailadres op te geven. Dit e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor informatie en en attenderingen over bardiensten, om nieuwe activiteiten aan te kondigen, etc. Wanneer u lid bent van een afdeling ontvangt u automatisch de digitale nieuwsbrief. U kunt uzelf voor de desbetreffende nieuwsbrief afmelden door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief. 

·       Er zijn meerdere personen in één gezin met hetzelfde e-mail adres. De persoon die toestemming geeft voor het sturen van de nieuwsbrief wordt geacht dit ook te doen namens de andere personen met hetzelfde e-mailadres. De nieuwsbrief wordt naar één e-mail adres per gezin verstuurd, tenzij er meerdere e-mailadressen voor het gezin zijn opgegeven. 

·       R.K.S.V. T.O.B. heeft dubbelleden, dat zijn leden die lid zijn van meerdere afdelingen. Het is niet te voorkomen dat zij een nieuwsbrief of privacy verklaring meerdere keren ontvangen. 

·       Wettelijk mogen clubs hun leden niet 'zichtbaar' mailen. Groepsmails worden verborgen via de bbc-mailfunctie verstuurd. 

·       7. Bewaartermijn 

·       R.K.S.V. T.O.B. en de daaronder vallende afdelingen bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Lidmaatschapsgegevens bewaren wij gedurende de periode van het lidmaatschap plus één jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar (vanwege fiscale verplichtingen). 

        ·    8. Links naar en van andere websites 

·       Onze website biedt links naar externe websites en aanbieders. TOB-VOETBAL en TOB-TENNIS zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van TOB-voetbal en TOB Tennis.   

·       9. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 

·       Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen onze websites berusten bij R.K.S.V. TOB of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan R.K.S.V T.O.B. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van R.K.S.V. T.O.B.  

·       R.K.S.V T.O.B.  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

·       10. Vragen of klachten 

·       Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy statement, dan kunt u deze richten aan: het bestuur van de R.K.S.V. T.O.B.. Volgens de wet heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

·       11. Wijzigingen 

·       R.K.S.V. T.O.B. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien R.K.S.V. T.O.B. een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop de hier onder vallende afdelingen uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in de nieuwsbrief. 

·       U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. R.K.S.V. T.O.B.  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

·       12 Beveiliging 

·       R.K.S.V T.O.B.  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

·      Amsterdam, 1 mei 2018

Locatie

Contact

TOB Tennis

Meteorenweg 274

1035 RN Amsterdam

Clubhuis: 020-6333474 

Secretaris-TOB Tennis:

Mail: tobtennis@hotmail.com

Ledenadministratie TOB Tennis:

Mail: tobleden@outlook.com

Social media